batania techniczne budynków

Rzeczoznawca budowlany jest jedną z najważniejszych osób biorących udział nie tylko w procesie budowlanym, ale i odpowiadającą za ocenę stanu technicznego budynku. To on decyduje o tym, czy nieruchomość nadaje się do bezpiecznego użytkowania. W związku z tym tak ważne jest, żeby rzeczoznawca budowlany posiadał nie tylko odpowiednie doświadczenie, ale i był w pełni kompetentny i obiektywny. Wybierając dobrego rzeczoznawcę budowlanego, powinniśmy zadbać, żeby była to osoba zaufana i rzetelna, ponieważ tylko taka będzie w stanie przygotować dla nas miarodajną ekspertyzę budowlaną.

Rzeczoznawca budowlany – kim jest, kto może nim zostać

Rzeczoznawca budowlany to ekspert w dziedzinie budownictwa, który może wydawać oficjalne dokumenty poświadczające aktualny stan techniczny budynku użytkowego. Jednym z takich dokumentów są opinie techniczne i ekspertyzy budowlane. To na ich podstawie dostajemy pozwolenie na użytkowanie nowego domu, a także sprawdzamy ogólny stan nabywanej przez nas nieruchomości. Dokumenty sporządzone i podpisane przez rzeczoznawcę budowlanego są zatem dokumentami prawnymi, dlatego za ich sporządzenie niezgodne ze stanem rzeczywistym lub zaniechanie jakichkolwiek czynności sprawdzających leżących po stronie eksperta na rzeczoznawcy budowlanym ciąży odpowiedzialność cywilna, zawodowa i karna. Rzetelność wykonywanych badań jest szczególnie istotna zwłaszcza z tego względu, że na ich podstawie uznajemy o przydatności naszego domu do bezpiecznego zamieszkiwania. Co ważne, ekspertyzy budowlane i wszelkiego rodzaju opinie przygotowane przez rzeczoznawcę budowlanego mogą być wykorzystywane przez organy administracji publicznej i sądowniczej, m.in. przez policję, sąd, prokuraturę i inspektora nadzoru budowlanego. W takim kontekście dokumenty mogą także zostać wykorzystane jako dowody w sprawach karnych i cywilnych z zakresu prawa budowlanego.

Kandydat ubiegający się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego musi ukończyć studia wyższe w zakresie jego specjalizacji budowlanej i udokumentować ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Poza tym aplikant do zawodu musi odbyć przynajmniej 10-letnią praktykę i wykazać się doświadczeniem w sporządzaniu ekspertyz budowlanych. Musi też posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego zostaje przyznawany aplikantowi, który przeszedł cały proces rekrutacji i wykazał się odpowiednim doświadczeniem, przez organ odpowiedni dla Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na maksymalnie 10 lat. Po tym czasie, jeżeli nie zajdą okoliczności wykluczające, uprawnienia są odnawiane.

Jak wybrać dobrego rzeczoznawcę budowlanego? Jakie są obowiązki rzeczoznawcy budowlanego?

Wybór rzetelnego rzeczoznawcy budowlanego powinien być podyktowany kwestiami naszego bezpieczeństwa – to przecież on będzie decydował o tym, czy nasz dom będzie mógł być bezpiecznie użytkowany. Z tego względu tak ważne jest, żeby rzeczoznawca budowlany wykazywał się odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. Tylko ekspert zapewnia nam niezależność i obiektywność ekspertyzy. Przed wyborem rzeczoznawcy budowlanego, który sporządzi oględziny naszego domu lub będzie nas reprezentował w sądzie jako tzw. świadek-ekspert powinniśmy także sprawdzić, czy posiada on ważne ubezpieczenie OC. Jest to bardzo ważne, ponieważ, w związku z wykonywanym przez siebie zawodem, rzeczoznawca budowlany podlega odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej.

Na co zwrócić uwagę podczas pracy rzeczoznawcy budowlanego? Przygotowana przez niego ekspertyza budowlana powinna być nie tylko rzetelna, ale i miarodajna. Dlatego tak ważne jest, żeby ekspert przed wydaniem dokumentu sprawdził bardzo dokładnie stan naszego domu i wykonał wszystkie niezbędne badania techniczne i geodezyjne. To da nam gwarancję, że opinia techniczna została sporządzona według obwiązujących eksperta zasad. W ekspertyzie budowlanej przygotowanej przez rzeczoznawcę powinny znaleźć się dane dotyczące budynku, jego części składowych, a także otoczenia i wyposażenia. Ekspertyza budowlana musi zawierać opis uszkodzeń, które zostały wykryte podczas oględzin, i wskazać przyczyny ich wystąpienia. Opis powinien uwzględniać także parametry wszystkich urządzeń i instalacji znajdujących się w budynku oraz oceniać ich stan techniczny.

Poza sporządzeniem ekspertyzy budowlanej rzeczoznawca budowlany jest też uprawniony do opiniowania w sprawach karnych i cywilnych z zakresu jego uprawnień, a także do opiniowania sporządzonych już ekspertyz budowlanych. Może także opiniować projekty budowlane, doradzać w zakresie inwestycji budowlanych, oceniać przydatność budynków przed ich zakupem lub sprzedażą, a także przeprowadzać przeglądy techniczne i inwentaryzację budynków.